در زیر برخی از اظهاراتی است که ما قبل از برنامه UUSF و IEC در 9 ژانویه 2022 دریافت کرده ایم.

Statement from Taghi Rahmani

نرگس محمدی و تلاش های او برای  بهبود حقوق بشر
نرگس فعال حقوق بشر در میدان است.
یعنی آنچه را که می گوید انجام می دهد این کار در ایران ساده نیست.زندان و محرومیت از شغل دارد.اما او با وجود این محرومیت ها در کنار دیگر فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشری به کارش ادامه داده است.
نرگس شکل گیری  نهاد های مدنی قوی را ضامن دموکراسی وحقوق بشر می داند.
او در شکل دادن کار های جمعی و نهادهای مدنی فعال بوده است.وبه شکل گیری  چندین نهادهای کمک کرده است .
از جمله شورای ملی صلح در سال 1385 که حکومت ایران اعضای آن را تحت فشار و زندان قرار داد.
او سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که نهادی حقوق بشری است می باشد.
اما برخی  خواسته های نرگس و نرگس های در راه تحقق حقوق بشر و دموکراسی عبارتند از:مخالفت با حکم اعدام. مخالفت برای تغییر قوانین ضد حقوق بشری در ایران.
تلاش برای شکل گیری نهاد های مدنی مستقل در ایران. مخالفت  و مبارزه با سلول انفرادی برای زندانیان  که برای شکنجه استفاده می شود.
تغییر قوانینی که حقوق زنان را نادیده می گیرد تلاش برای  برابری حقوقی زنان و مردان .
او در زندان انفرادی است.زندان و خانه دوم او شده است شاید به بعد این زندان خانه اول او شود ولی نرگس تا کنون با انگیزه به کارش ادامه داده است چرا که به رهائی و آزادی انسان باور دارد.
از شما تشکر می کنم که صدای حق طلبانه او شده اید. نرگس حقوق بشر را آرمانی جهانی می داند که باید رعایت شود.نرگس محمدی و تلاش های او برای  بهبود حقوق بشر
نرگس فعال حقوق بشر در میدان است.
یعنی آنچه را که می گوید انجام می دهد این کار در ایران ساده نیست.زندان و محرومیت از شغل دارد.اما او با وجود این محرومیت ها در کنار دیگر فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشری به کارش ادامه داده است.
نرگس شکل گیری  نهاد های مدنی قوی را ضامن دموکراسی وحقوق بشر می داند.
او در شکل دادن کار های جمعی و نهادهای مدنی فعال بوده است.وبه شکل گیری  چندین نهادهای کمک کرده است .
از جمله شورای ملی صلح در سال 1385 که حکومت ایران اعضای آن را تحت فشار و زندان قرار داد.
او سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که نهادی حقوق بشری است می باشد.
اما برخی  خواسته های نرگس و نرگس های در راه تحقق حقوق بشر و دموکراسی عبارتند از:مخالفت با حکم اعدام. مخالفت برای تغییر قوانین ضد حقوق بشری در ایران.
تلاش برای شکل گیری نهاد های مدنی مستقل در ایران. مخالفت  و مبارزه با سلول انفرادی برای زندانیان  که برای شکنجه استفاده می شود.
تغییر قوانینی که حقوق زنان را نادیده می گیرد تلاش برای  برابری حقوقی زنان و مردان .
او در زندان انفرادی است.زندان و خانه دوم او شده است شاید به بعد این زندان خانه اول او شود ولی نرگس تا کنون با انگیزه به کارش ادامه داده است چرا که به رهائی و آزادی انسان باور دارد.
از شما تشکر می کنم که صدای حق طلبانه او شده اید. نرگس حقوق بشر را آرمانی جهانی می داند که باید رعایت شود."

بیانیه آناهیتا رحمانی (pdf) Anahita
بیانیه کاوه میلانی (pdf) Kave

Ashghar Amirzadegan, teacher and teacher union activist from Shiraz, former political prisoner, facing re-incarceration describes attacks against striking teachers, and how they repeatedly are attacked and imprisoned. Subtitled in English.

Pouran Nazemi, political activist in Iran